InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet.

INNOVASJON OG INVOLVERING

Teknologibaserte tjenester og implementeringsmodeller vil utvikles i samskaping med brukerne. Metoden og resultatene vil utfordre eksisterende strukturer og relasjoner mellom utviklingshemmede, utdanningssektoren, arbeidslivet, kommunale helse- og omsorgstjenester og NAV.

Prosjektet er satt sammen av aktører som er involvert i brukerens overgang mellom videregående skole og arbeid. Foruten brukeren selv, inkluderer det pårørende, videregående skole, boligtjenesten for utviklingshemmede, Norsk Forening for utviklingshemmede, NAV, arbeidstreningssentre, samt en eller flere aktuelle bedrifter organisert gjennom NHO Agder. Aktørene er representanter for brukere som skal realisere innovasjonene og er sentrale i forbindelse med kartlegging av brukerbehov og brukerkrav og i co-design og testing av innovasjonene. I tillegg deltar partnere med kompetanse innen de planlagte FoU-aktivitetene. Universitetet i Agder vil i tillegg til prosjektledelse bidra med kompetanse innen Action Design Research, kartlegging, co-design og evaluering i samarbeid med Agder Living Lab. Arkitektur- og Designhøgskolen bidrar med innovativ tjenestedesign. Egde Consulting og JodaCare vil bidra med utvikling og testing av prototyper. Egde Consulting vil utvikle en forretningsmodell for realisering av teknologibaserte tjenester.

FINANSIERING

InnArbeid er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom HELSEVEL-programmet for perioden 2017 – 2020