OM PROSJEKTET

Personer med utviklingshemning er i liten grad inkludert i arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Prosjektet InnArbeid vil undersøke hvordan vi kan forbedre overgang fra skole til arbeidsliv ved å utvikle nye metoder og IT-verktøy.
Hensikten er å utvikle tjenester og teknologi slik at brukere med utviklingshemning kan
benytte sine ressurser i arbeidslivet. Dette vil gi gevinst både for den enkelte i form av bedre livskvalitet og for samfunnet i form av mindre utgifter og økt verdiskapning.

InnArbeid vil utvikle teknologistøtte som skal gjøre overgangen til arbeidsliv lettere, og som hjelper brukere til å utvikle potensialet sitt. Dette vil inkludere en digital samhandlingsplattform for arbeidssøkere og samarbeidsaktører i kommunen og arbeidslivet og en kommunikasjonsløsning som letter kontakt mellom brukerne og ansatte på boligen, på skolen og pårørende. Det vil også inkludere et verktøy for arbeidssøking som gjør det lettere å koble brukere med potensielle arbeidsgivere og et støtteverktøy som assisterer brukeren i arbeidssituasjoner.

Det er en utfordring å utvikle teknologi som skal inngå i individualiserte løsninger. I tillegg har personer med utviklingshemning særskilte utfordringer på grunn av redusert evne til læring. Derfor vil innovasjonene utvikles gjennom FoU-aktiviteter basert på Action Design Research. Metodikken er en videreutvikling av aksjons- og designforskning og inkluderer behovskartlegging, samskaping, evaluering og implementering gjennom flere runder, hvor brukerne er med i alle fasene. Metoden og resultatene vil utfordre dagens praksis og relasjoner mellom personer med utviklingshemning, utdanningssektoren, arbeidslivet, offentlige tjenester. Brukerinvolvering vil bidra til utvikling av gode løsninger og forankring i regionen, og dermed styrke mulighetene for realisering. Det vil bli utviklet en forretningsmodell for realisering av innovasjonen.