Bruk av VR for å trene på stressmestring

Mange personer med utviklingshemming opplever økt stress i forbindelse med uforutsette hendelser, for eksempel i forbindelse med transport.

I samarbeid med Kristiansand kommune har vi laget en første versjon av en 360-video der man venter på bussen. Testing av denne løsningen skulle vært gjennomført i vår, men har blitt usatt på grunn av koronapandemien.

Forskningsaktivitet våren 2021

Redusert utadrettet aktivitet på grunn av pandemien har gitt oss anledning til å bruke tid på forskningsaktiviteter.


Arbeidet med å utforme designprinsipper for innovasjonene i prosjektet diskuteres i en artikkel som skal presenteres på konferansen DESRIST i august. I artikkelen løfter vi fram

betydningen av å utforme designprinsipper som kan brukes av både praktikere og akademikere, og at designprinsippene må sees på som noe dynamisk som endres over tid.

Stipendiat Chris Safari har sendt inn en artikkel om hva som motiverer deltakere med utviklingshemming til å være med i samskapingsaktivitetene i prosjektet. Resultatene i studien viser at tilrettelagte samskapingsaktiviter kan dekke de tre grunnleggende behovene for autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet. Deltakelse over tid er essensielt da det er viktig å få forståelse av deltakernes tilretteleggingsbehov i samskapingsaktivitetene.

Chris har også fått akseptert en artikkel om involvering i samskaping i Scandinavian Journal of Disability Research. Resultatene viser at deltakelse i teknologidesign-aktiviteter kan ha flere brukergevinster utover teknologien som utvikles. Hvis aktivitetene er godt tilrettelagt kan aktivitetene være en positiv opplevelse, fremme positiv atferd og bidra til utvikling av nye ferdigheter. Deltakerne bidrar også med viktig informasjon og ekspertise i utviklingen av teknologien.

Chris holder også på å planlegge et utvekslingsopphold til England ved University College of London (UCL). Dette planlegges som en del av Ph.d-løpet og en mulighet til å veksle erfaringer med andre universiteter som forsker på brukerinvolvering i design av teknologi. Utvekslingen vil etter planen foregå høst 2022.