InnArbeid konferanse 2019

Mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser var hovedfokus for konferansen «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming» som ble avholdt 22-23. mai med UiA som vertskap. De to dagene skapte en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet. Konferansen ble arrangert av innovasjons- og forskningsprosjektet InnArbeid, hvor Elin Thygesen ved Senter for e-helse er prosjektleder.

Fra konferansen:

Over 100 deltakere fra regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljøer ble samlet de to dagene konferansen ble holdt. Hensikten var først og fremst å kommunisere prosjektet som helhet og å formidle foreløpige resultater til de aktuelle brukerorganisasjoner og fagmiljøer i regionen. Samtidig var det en god mulighet å samle ansatte i akademia, næringsliv og offentlig sektor som jobber med relaterte problemstillinger og dermed skape en arena for fremtidige forskningsprosjekter med utgangspunktet i innovasjonene i InnArbeid prosjektet.

Konferansen var lagt opp til å være en kombinert nasjonal og internasjonal konferanse. Dette gjorde at lokale, regionale og nasjonale partnere, samt brukerorganisasjoner og fagmiljøer kunne inkluderes første dagen, slik som habiliteringstjenesten innen spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skole, akademia og næringsliv. Andre dagen, som var engelskspråklig, hadde bidrag fra prosjektets ekspertpanel som er anerkjente forskere innen ulike fagfelt. Denne dagen hadde primært et forskningsfokus med presentasjon av innsendte artikler og abstrakter.

Programmet bestod både av presentasjoner fra ulike prosjekter samt kunstneriske bidrag fra SPOR-forestillingen, SPOR et er samarbeid mellom Kilden Dialog og Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) som kobler ungdommer med og uten funksjonsnedsettelse sammen med profesjonelle kunstnere.

Dag én ble avrundet med en paneldebatt hvor tema var: «Hvordan sikre en god overgang mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming?».

Den ble ledet av Stian Reinertsen fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, og de som deltok var Heidi Mitchell (Avdelingsleder Ternevig omsorgssenter), Reidun Rasmussen (Fagleder Farsund kommune), Trond Madsen (Rådgiver NHO Agder), Tor Idar Bjørneseth (Rådgiver Kvadraturen videregående skole), Jan Johannessen (Norsk forening for utviklingshemmede), Ragne Quinteros (Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund, Vest-Agder) og Tore Askildsen (Fungerende fylkesordfører i Vest-Agder).

En av hovetalerne på den internasjonale dagen var Sofie Sergeant, (forsker ved Disability Studies in the Netherlands hvor hun tok presenterte “On the road together: Developing training and coaching for teams involved in collaborative research. Results from the roadwork”.

Lise Amy Hansen fra Arkitektur- og designhøgskolen ledet paneldebatten under den internasjonale dagen hvor Kenneth C. Scott-Brown(Abertay University, Dundee, Scotland), Sandeep Purao (Professor, Information and Process Management, College of Business, Bentley University, Boston, USA) og Sofie Sergeant (PhD-candidate at the Vrijie Universiteit Amsterdam and Education Coordinator at Disability Studies in the Netherlands) deltok.

Prosjektet InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2017 – 2020. Prosjektleder er Elin Thygesen.