Status for innovasjonene i InnArbeid-prosjektet

Til tross for noen forsinkelser på grunn av Covid-19 pandemien, har arbeidet med innovasjonene fortsatt utover våren. Her er en liten oppdatering

Kompass (jeg vil – jeg kan – jeg får det til)
Denne innovasjonen har vi tidligere kalt for ‘Dynamisk CV’. Den inneholder imidlertid mer enn en CV, så derfor har vi endret navnet.  Kompass skal være et digitalt verktøy for elever med en lett grad av utviklingshemming og skal støtte opp under elevens selvbestemmelse. Den skal brukes til kartlegging av kompetanse, fastsettelse av mål og til å vise elevens framgang mot arbeid. Et viktig premiss for Kompass er at informasjonen som legges inn, og at historikken som skapes, skal eies av eleven selv og følge eleven gjennom overgangen fra skole til arbeid og evt videre i arbeid. I vår har vi arbeidet videre sammen med elever fra videregående skoler i regionen og fått innspill på innhold, design og funksjonalitet.

 

Jodabook
Jodabook er en applikasjon som fungerer som et kommunikasjonsverktøy for ungdommen selv og dennes nærmeste nettverk. Appen inneholder flere ulike funksjoner, men i InnArbeid-prosjektet arbeider vi primært med hvordan bildene som ungdommen selv eller andre i nettverket (f.eks. bolig, skole eller arbeid) har tatt kan brukes aktivt som en del av ungdommens selvpresentasjon. I vår har vi arrangert både fysiske og digitale workshops hvor vi blant annet har jobbet med nye idéer omkring hvordan bildene kan organiseres og presenteres.

Workshop

Transport
Basert på kartlegging i oppstarten av prosjektet fant vi at tilgang til transport var en kritisk faktor for mange med hensyn til å kunne skaffe seg arbeid. Ut fra dette arbeidet vi i høst med en prototype til en applikasjon som kunne fungere som transportstøtte. I det videre arbeidet med denne har vi imidlertid sett at det er vanskelig å harmonisere denne applikasjonen med eksiterende transportapplikasjoner (for eksempel Ruter, EnTur og tilsvarende). Vi har derfor valgt å endre fokus til å se om vi kan utvikle teknologistøtte for mer generell håndtering av vanskelige eller stressfylte situasjoner. Vi er nå i gang med idéworkshops knyttet til denne tematikken.

Den inkluderende arbeidsplassen
Ideen bak denne innovasjonen er å kunne inspirere arbeidsgivere til å ansette personer med utviklingshemming. Her planlegger vi å lage en nettside hvor arbeidsgivere enkelt kan finne aktuell informasjon og hvor arbeidsgivere som har erfaring med å ansette personer med utviklingshemming kan fortelle om sine erfaringer. Her har vi arrangert idéworkshops for å få innspill på innhold og form på en slik side. I tillegg arbeider vi med å forankre nettsiden i Grimstad kommune (partner).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *